Име на проекта

„Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“

Програма

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Водещ партньор

Асоциация на Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Партньори

„Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие” - Констанца (CCINA)

гр. Констанца (Румъния)

Продължителност

24 месеца

Бюджет

€ 908,408.15

ЕФРР

€ 772,146.93

Национално

съфинансиране

България – € 92,239.89

Румъния – € 25,844.11

Собствен принос

€ 18,177.23


Описание

на

проблема


Туризмът е ключов сектор в развитието на трансграничния регион и в частност, туризмът, свързан с културното наследство, както е посочено в стратегически и законодателни документи на различни нива на управление. Трансграничният регион Румъния-България е богат на културно-исторически обекти, свързани с римското наследство. Този потенциал обаче не е напълно оползотворен – няма общ туристически продукт на римското наследство, представянето на тези активи, които надхвърлят рамките на трансграничното измерение, в по- голямата си част са непознати извън местните общности.

Създаването на общ туристически маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ е най-добрият способ за пълно оползотворяване на културното наследство на региона, завещано от епохата на римляните. Това ще създаде предпоставки за ефективно промоциране и маркетизиране на културно-историческото наследство, ще привлече интересуващи се от римско наследство туристи, ще създаде икономически стимули за облагородяване, устойчиво използване и модерно експониране на включените обекти и, в крайна сметка, ще допринесе за постигането на икономически растеж и сътрудничество между заинтересованите страни от двете страни на Дунав. Привличането на посетители зависи от тяхната предварителна мотивация и качествата на уникалност и автентичност, които преживяват по време на посещението си. Творческите изживявания могат да играят важна роля тук. За тази цел участието на местното население е от основно значение, което е посочено в Международната харта за културен туризъм, приета през 1999 г. от ICOMOS (Международния съвет по паметниците и местата).

В последните години културният туризъм се развива като една от най- успешните индустрии в различни страни по света. База за неговото утвърждаване е преди всичко потенциалът на културно-историческото наследство (материално и нематериално), което се възприема като един от стратегическите източници за общото социално-икономическо развитие на отделни райони.

Тъй като културното наследство е ресурс, който е невъзобновяем, неговата автентична структура, която е основната му ценност, не може да бъде възстановена, е от изключителна важност при експлоатацията на паметниците на културата, колекциите и живите култури да се осигури тяхното устойчиво бъдеще, като се насърчи диалога между консервацията и туристическите индустрии.

Терминът „лимес“ произхожда от римския период, когато е бил използван като означение на границата между две области или дори като граница на Римската империя. Понастоящем терминът се използва в по-широк смисъл, като включва аспекти, свързани с отбранителната система, дипломатически и военни, но и с икономически, религиозни и културни значения.

През ІІ в.сл.н.е. „лимесът“ на Римската империя достига своята максимална дължина - над 5 000 км. Той се простира от Атлантическия бряг на Шотландия, през цяла Европа до Черно море, продължавайки до Червено море, минавайки през Северна Африка до брега на Атлантическия океан.

Описание на   проекта


Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на историческото културно наследство: Маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- изготвяне на предварително проучване на обектите на римското наследство в региона (за повече инфромация, натиснете тук);

- създаване на стратегия за развитие и усъвършенстване (за повече информация, натиснете тук);

- стратегия за маркетинг на туристическия продукт в областта римското наследство (за повече информация, натиснете тук);

- дизайн и изработка на промоционални материали на маршрута;

- консултации със заинтересованите страни и експертната общност (за повече информация, натиснете тук):

  • кръгли маси: 8 в Румъния и 8 в България
  • една двудневна конференция: в България и в Румъния.

Изпълнението на целите, които проектът си поставя, ще доведе до развитие на културния туризъм в региона с очакван резултат- общ туристически продукт, който ще бъде най-добрият способ за пълно оползотворяване на културните активи в областта на римското наследствов региона. Проектните дейности предвиждат приобщаването на различни заинтересовани страни, в т.ч. културни и творчески индустрии, медии, туристически агенции и туристически оператори.

Целта е проекта е да допринесе за общото икономическо развитие на трансграничния регион. Чрез привличането на голям брой нови туристи ще се създаде по-добра пазарна среда за местните бизнеси и по-големи стимули за инвестиране в подобряването на туристическата инфраструктура в региона. Това ще бъде тласък за местната икономика и ще доведе до по-високо равнище на заетост.

За допълнителна информация, може да разгледате брошурата на проекта.